Sophos XG : Cấu hình cơ bản

  • Post author:

1.Cấu hình Sophos XG 1.1 Đăng nhập trang quản trị. Đăng nhập trang quản trị bằng link như sau https://<Địa chỉ ip mà bạn đặt>:4444. Username : admin Password :…