• Show More Brands

Archives for Web Filtering Sophos Mobile

Sophos Mobile v9.6: Hướng dẫn cấu hình Web Filtering trên Sophos Central cho Mobile.

Với Web Filtering, bạn sẽ quản lý tính năng Web Filtering của Sophos Intercept X for Mobile. Tính năng này bảo vệ người dùng duyệt các trang web có nội dung độc hại, không mong muốn hoặc bất hợp pháp. Note: Tính năng Web Filtering sẽ không hoạt động với các thiết bị áp dụng policy…