• Show More Brands

Archives for cấu hình Backup Plan với File Filter

Acronis Cyber Protect: Hướng dẫn cấu hình Backup Plan với File Filter Backup Option.

Overview Bằng cách sử dụng File Filters, bạn có thể chỉ đưa các tệp và thư mục cụ thể được backup hoặc loại trừ các tệp và thư mục cụ thể khỏi việc backup để tránh việc backup các file thư mục không cần thiết, chiếm dung lượng lưu trữ. File Filters được áp dụng…