• Show More Brands

Sophos Firewall SNMP OID

Tài liệu dựa trên file MIB của Sophos. Thực hiện tháng 3/2024

Sau khi phân giải file MIB, ta có được các thông tin như sau, bạn có thể sử dụng vào phần mềm quản lý SNMP như Zabbix, PRTG….

“org”                                                                 “1.3”

“dod”                                                               “1.3.6”

“internet”                                                        “1.3.6.1”

“directory”                                                      “1.3.6.1.1”

“mgmt”                                                            “1.3.6.1.2”

“mib-2”                                                            “1.3.6.1.2.1”

“transmission”                                               “1.3.6.1.2.1.10”

“inetAddressMIB”                                         “1.3.6.1.2.1.76”

“experimental”                                              “1.3.6.1.3”

“private”                                                          “1.3.6.1.4”

“enterprises”                                                  “1.3.6.1.4.1”

“sophosMIB”                                                  “1.3.6.1.4.1.2604”

“sfosXGMIB”                                                   “1.3.6.1.4.1.2604.5”

“sfosXGMIBObjects”                                     “1.3.6.1.4.1.2604.5.1”

“sfosXGDeviceInfo”                                       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.1”

“sfosDeviceName”                                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.1.1”

“sfosDeviceType”                                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.1.2”

“sfosDeviceFWVersion”                               “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.1.3”

“sfosDeviceAppKey”                                    “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.1.4”

“sfosWebcatVersion”                                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.1.5”

“sfosIPSVersion”                                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.1.6”

“sfosXGDeviceStats”                                     “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2”

“sfosCurrentDate”                                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.1”

“sfosUpTime”                                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.2”

“sfosDiskStatus”                                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.4”

“sfosDiskCapacity”                                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.4.1”

“sfosDiskPercentUsage”                              “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.4.2”

“sfosMemoryStatus”                                    “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.5”

“sfosMemoryCapacity”                                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.5.1”

“sfosMemoryPercentUsage”                      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.5.2”

“sfosSwapCapacity”                                      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.5.3”

“sfosSwapPercentUsage”                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.5.4”

“sfosLiveUsersCount”                                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.6”

“sfosHTTPHits”                                              “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.7”

“sfosFTPHits”                                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.8”

“sfosMailHits”                                                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.9”

“sfosPOP3Hits”                                              “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.9.1”

“sfosImapHits”                                               “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.9.2”

“sfosSmtpHits”                                               “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.2.9.3”

“sfosXGServiceStatus”                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3”

“sfosPoP3Service”                                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.1”

“sfosImap4Service”                                      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.2”

“sfosSmtpService”                                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.3”

“sfosFtpService”                                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.4”

“sfosHttpService”                                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.5”

“sfosAVService”                                             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.6”

“sfosASService”                                             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.7”

“sfosDNSService”                                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.8”

“sfosHAService”                                             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.9”

“sfosIPSService”                                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.10”

“sfosApacheService”                                     “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.11”

“sfosNtpService”                                           “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.12”

“sfosTomcatService”                                    “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.13”

“sfosSSLVpnService”                                     “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.14”

“sfosIPSecVpnService”                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.15”

“sfosDatabaseservice”                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.16”

“sfosNetworkService”                                  “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.17”

“sfosGarnerService”                                     “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.18”

“sfosDroutingService”                                  “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.19”

“sfosSSHdService”                                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.20”

“sfosDgdService”                                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.3.21”

“sfosXGHAStats”                                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4”

“sfosHAStatus”                                              “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.1”

“sfosDeviceCurrentAppKey”                       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.2”

“sfosDevicePeerAppKey”                             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.3”

“sfosDeviceCurrentHAState”                      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.4”

“sfosDevicePeerHAState”                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.5”

“sfosDeviceHAConfigMode”                       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.6”

“sfosDeviceLoadBalancing”                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.7”

“sfosDeviceHAPort”                                      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.8”

“sfosDeviceHACurrentIP”                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.9”

“sfosDeviceHAPeerIP”                                  “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.10”

“sfosDeviceHAMonitoringPort”                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.11”

“sfosDeviceAuxAdminPort”                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.11.1”

“sfosDeviceHAAuxAdminIP”                       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.11.2”

“sfosDeviceHAAuxAdminIPv6”                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.4.11.3”

“sfosXGLicenseDetails”                                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5”

“sfosDeviceBaseFWLic”                               “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.1”

“sfosBaseFWLicRegStatus”                         “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.1.1”

“sfosBaseFWLicExpiryDate”                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.1.2”

“sfosDeviceNetProtecLic”                           “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.2”

“sfosNetProtectionLicRegStatus”              “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.2.1”

“sfosNetProtectionLicExpiryDate”             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.2.2”

“sfosDeviceWebProtecLic”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.3”

“sfosWebProtectionLicRegStatus”             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.3.1”

“sfosWebProtectionLicExpiryDate”           “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.3.2”

“sfosDeviceMailProtecLic”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.4”

“sfosMailProtectionLicRegStatus”             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.4.1”

“sfosMailProtectionLicExpiryDate”           “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.4.2”

“sfosDeviceWebServerLic”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.5”

“sfosWebServerProtectionLicRegStatus” “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.5.1”

“sfosWebServerProtectionLicExpiryDate””1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.5.2”

“sfosDeviceSandstromLic”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.6”

“sfosSandstromLicRegStatus”                    “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.6.1”

“sfosSandstromLicExpiryDate”                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.6.2”

“sfosDeviceEnhancedSupportLic”             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.7”

“sfosEnhancedSupportLicRegStatus”       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.7.1”

“sfosEnhancedSupportLicExpiryDate”      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.7.2”

“sfosDeviceEnhancedPlusSupportLic”      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.8”

“sfosEnhancedPlusLicRegStatus”               “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.8.1”

“sfosEnhancedPlusLicExpiryDate”             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.8.2”

“sfosDeviceCentralOrchestrationLic”       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.9”

“sfosCentralOrchestrationLicRegStatus”  “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.9.1”

“sfosCentralOrchestrationLicExpiryDate””1.3.6.1.4.1.2604.5.1.5.9.2”

“sfosXGTunnelInfo”                                      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6”

“sfosVPNInfo”                                                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1”

“sfosIPSecVPNConnInfo”                             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1”

“sfosIPSecVpnTunnelTable”                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1”

“sfosIPSecVpnTunnelEntry”                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1”

“sfosIPSecVpnConnId”                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.1”

“sfosIPSecVpnConnName”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.2”

“sfosIPSecVpnConnDes”                              “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.3”

“sfosIPSecVpnPolicyUsed”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.4”

“sfosIPSecVpnConnMode”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.5”

“sfosIPSecVpnConnType”                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.6”

“sfosIPSecVpnLocalgwPort”                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.7”

“sfosIPSecVpnActiveTunnel”                      “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.8”

“sfosIPSecVpnConnStatus”                         “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.9”

“sfosIPSecVpnActivated”                             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.1.1.1.10”

“sfosIPSecVPNPolicyInfo”                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2”

“sfosIPSecVpnPolicyTable”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1”

“sfosIPSecVpnPolicyEntry”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1”

“sfosIPSecVpnPolicyId”                                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.1”

“sfosIPSecVpnPolicyName”                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.2”

“sfosIPSecVpnPolicyKeyLife”                       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.3”

“sfosIPSecVpnPolicyKeyMargin”                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.4”

“sfosIPSecVpnPolicyEncAlgo1”                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.5”

“sfosIPSecVpnPolicyAuthAlgo1”                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.6”

“sfosIPSecVpnPolicyEncAlgo2”                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.7”

“sfosIPSecVpnPolicyAuthAlgo2”                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.8”

“sfosIPSecVpnPolicyEncAlgo3”                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.9”

“sfosIPSecVpnPolicyAuthAlgo3”                “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.10”

“sfosIPSecVpnPolicyKeyExchangeType”   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.6.1.2.1.1.11”

“sfosXGWiFiInfo”                                           “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7”

“sfosDeviceAPTable”                                    “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.1”

“sfosDeviceAPEntry”                                    “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.1.1”

“sfosDeviceAPName”                                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.1.1.1”

“sfosDeviceAPModel”                                  “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.1.1.2”

“sfosDeviceAPIPAddress”                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.1.1.3”

“sfosDeviceAPMacAddress”                       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.1.1.4”

“sfosDeviceAPStatus”                                  “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.1.1.5”

“sfosDeviceAPClientCount”                        “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.1.1.6”

“sfosDeviceAPClientTable”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2”

“sfosDeviceAPClientEntry”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2.1”

“clientIndex”                                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2.1.1”

“clientName”                                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2.1.2”

“clientIPAddType”                                         “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2.1.3”

“clientIPAdd”                                                 “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2.1.4”

“clientMacAdd”                                             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2.1.5”

“clientChannel”                                             “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2.1.6”

“clientSSID”                                                    “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.7.2.1.7”

“sfosXGTrap”                                                  “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.8”

“sfosNotificationAlerts”                               “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.8.1”

“sfosNotification”                                         “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.8.1.1”

“sfosTrapMessage”                                       “1.3.6.1.4.1.2604.5.1.8.1.2”

“sfosXGMIBConformance”                          “1.3.6.1.4.1.2604.5.2”

“sfosXGMIBCompliances”                           “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.1”

“sfosBasicCompliance”                                “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.1.1”

“sfosXGMIBGroups”                                     “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2”

“sfosDeviceStatusGroup”                            “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2.1”

“sfosDeviceStatsGroup”                              “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2.2”

“sfosServiceStatusGroup”                           “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2.3”

“sfosHAStatusGroup”                                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2.4”

“sfosLicInfoGroup”                                       “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2.5”

“sfosIPSecInfoGroup”                                   “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2.6”

“sfosWiFiInfoGroup”                                     “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2.7”

“sfosTrapInfoGroup”                                    “1.3.6.1.4.1.2604.5.2.2.8”

“security”                                                        “1.3.6.1.5”

“snmpV2”                                                       “1.3.6.1.6”

“snmpDomains”                                            “1.3.6.1.6.1”

“snmpProxys”                                                “1.3.6.1.6.2”

“snmpModules”                                            “1.3.6.1.6.3”

“zeroDotZero”                                                “0.0”

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x