• Show More Brands
Home / Hướng dẫn cấu hình phần mềm Zabbix / Hướng dẫn cài Zabbix Server lên CentOS server

Hướng dẫn cài Zabbix Server lên CentOS server

Overview

Zabbix là phần mềm mã nguồn mở sử dụng để giám sát hệ thống với nhiều công cụ hỗ trợ mạnh mẽ. Zabbix chạy trên mô hình client/server gồm Zabbix Server là nơi tập trung, phân tích, hiển thị. Zabbix Client là thu thập dữ liệu trên host để đưa về cho Zabbix Server

Mô hình

Bài viết được cấu hình theo sơ đồ sau

Mục lục

 1. Các thành phần của Zabbix Server
 2. Hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn xây dựng

1. Các thành phần của Zabbix Server

 • Zabbix Server: là trung tâm xử lý mọi tiến trình
 • Database sử dụng MariaDB, MySQL, PostgressSQL để lưu trữ dữ liệu thu thập được
 • Zabbix frontend là giao diện web, bản điều khiển, hiển thị dành cho người dùng

2. Hướng dẫn cài đặt

 • Tắt firewall trên server
sudo systemctl disable firewalld
sudo systemctl stop firewalld
sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/sysconfig/selinux
sudo setenforce 0
 • Cài đặt các gói hỗ trợ database MySQL
yum update -y
yum install php php-devel php-bcmath php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml -y
 • Cài đặt MySQL
yum install wget
wget http://repo.mysql.com/mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
rpm -ivh mysql-community-release-el7-5.noarch.rpm
yum install mysql-server -y
systemctl start mysqld
systemctl enable mysqld
 • Đặt mật khẩu cho user root của MySQL
mysql_secure_installation <<EOF
 • Login vào database
mysql -u root -p
 • Tạo database, tạo user và phân quyền cho user đó
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET UTF8 COLLATE UTF8_BIN;
CREATE USER 'zabbix'@'%' IDENTIFIED BY 'passla123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'%';
quit;
 • Cài đặt Zabbix Server
rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.4/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.4-1.el7.noarch.rpm
yum install zabbix-server-mysql -y
yum install zabbix-web-mysql -y
 • Import database Zabbix nếu sử dụng MySQL
zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix
 • Cấu hình database trong file /etc/zabbix/zabbix_server.conf
DBHost=localhost
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=passla123
 • Chỉnh sửa các tham số cho Web interface trong file /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf
php_value max_execution_time 300
php_value memory_limit 128M
php_value post_max_size 16M
php_value upload_max_filesize 2M
php_value max_input_time 300
php_value max_input_vars 10000
php_value always_populate_raw_post_data -1
php_value date.timezone Asia/Ho_Chi_Minh
 • Khởi động lại các dịch vụ
systemctl restart zabbix-server
systemctl restart httpd
systemctl enable zabbix-server httpd
 • Truy cập vào giao diện web của Zabbix bằng địa chỉ http://IP_Server_Zabbix/zabbix -> Nhấn Next step
 • Kiểm tra các thành phần đã OK hết chưa -> Nhấn Next step
 • Cấu hình để Zabbix kết nối tói database
 • Ở phần Database type: Chọn loại database mà bạn đã cài trên Zabbix server
 • Ở phần Database name: Nhập tên của database mà bạn đã tạo trước đó
 • Ở phần User: Nhập user mà bạn đã tạo trong database
 • Ở phần Password: Nhập pass của user mà bạn đã tạo trong database

-> Nhấn Next step

 • Đặt tên cho Zabbix Server trên giao diện web -> Nhấn Next step
 • Nhấn Finish để hoàn thành -> Giao diện quản trị của Zabbix
 • Tài khoản Zabbix server là Admin/zabbix
5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x